Největší obchodník na světě

Největší obchodník na světě

autor: Ob Mandino. Pragma.cz

 * Kniha, která není o obchodě, ale o sebevědomí. O tom, jak se začít chovat sami k sobě s úctou, a tím se stát "nejlepším obchodníkem". Tedy úspěšným v jakémkoliv oboru.

Na stránkách knížky se odvíjí krátký příběh, který čtenáře přivede k objevení záhadných svitků, na kterých je
vyjádřena moudrost, která přesahuje jakoukoli dobu.

Úvodní rada nad zlato: Nikdy se nestyď, když něco zkusíš a neuspěješ, protože jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Bude-li tvé odhodlání uspět dostatečně pevné, nikdy tě nepostihne neúspěch.

Co spojuje úspěšné? Smělost, nadšení a vytrvalost.

Svitek první: Dnes začnu nový život. Vím že si úspěch zasloužím, a proto se stanu otrokem dobrých zvyků.

Svitek druhý: Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

Svitek třetí: Vytrvám, dokud neuspěji. Dokud dýchám, vytrvám. Vytrvám-li dostatečně dlouho, zvítězím.

Svitek čtvrtý: Jsem největší div přírody. Mé schopnosti a možnosti jsou bez hranic.

Svitek pátý: Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den. Dnešek je všechno, co mám.

Svitek šestý: Dnes budu pánem svých citů.

Svitek osmý: Dnes stonásobně rozmnožím svoji cenu. Jakmile dosáhnu svých cílů, zvýším si laťku.

Svitek devátý: Budu konat hned. Mé sny jsou bezcenné, mé záměry jsou prach a mé cíle jsou neuskutečnitelné, nenásleduje-li za plánováním čin.

Svitek desátý: Od nynějška se budu modlit, ale mé modlitby nebudou výkřiky o pomoc, ale budou
pouze voláním o radu.
A pak se nechám vést.

II.   Díl - volné pokračování.

Vzhledem k velkému čtenářskému úspěchu autor přidal "Přísahy úspěchu"

První přísaha úspěchu: Byl jsem zrozen k úspěchu, ne k nezdaru....

Druhá přísaha: Už teď je ze mne jiný, lepší člověk....

Třetí přísaha: Své sny budu koupat ve zlaté záři nadšení...

Čtvrtá přísaha: Už nikdy nebudu nerudný k živé duši...

Pátá přísaha: V každém protivenství budu vždy hledat zárodek vítězství ...

Šestá přísaha: Už nikdy neodvedu práci hůře, než nejlépe, jak dovedu....

Sedmá přísaha: Do práce, kterou mám po ruce, se vždy vrhnu celý ...

Osmá přísaha: Už nikdy nebudu čekat a doufat, že se příležitost chopí mne...

Devátá přísaha: Každý večer podrobím činy končícího dne zkoumání...