Jistou cestou k bohatství (The Science of Getting Rich)

Jistou cestou k bohatství (The Science of Getting Rich)

autor: Wallace D. Wattles. Nakl. Čintamani 2001, www.cintamani.cz 

 * Malá knížka nesmírné ceny. Žádné filozofování, ale praktický návod. Je to knížka, která změnila životy mnoha lidí. Právě toto je knížka, která přivedla Rhondu Byrne k natočení slavného filmu "Tajemství".

Zde je stručný výtah:

 • Existuje Myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci, a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje meziprostory vesmíru.
 • Myšlenkapřenesená do této Substance podnítí vznik věci, kterou si myšlenka představuje. Člověk je schopen ztvárňovat věci ve své myšlence a přenesením této myšlenky do Beztvaré Substance může způsobit vznik věci, na kterou myslí.
 • Aby to dokázal, musí přejít ze soupeřivé mysli na tvořivou.  Musí si vytvořit jasný mentální obrázek      věci, kterou chce mít,  chce dělat nebo čím se chce stát.Tuto představu musí držet ve svých myšlenkách s plným záměrem získat to, co chce a s neochvějnou vírou, že to dostane.
 • Na tvořivé úrovni dokáže zůstat jen tak, že se spojí s Beztvarou Inteligencí prostřednictvím hlubokého a neustávajícího pocitu vděčnosti. S Beztvarou Substancí jste v plném souladu jen tak, že budete cítit živou a upřímnou vděčnost za požehnání, která dostáváte. Vděčnost sjednocuje vaši mysl s inteligencí Substance tak, že Beztvará Substance vaše myšlenky přijme.
 • Musíte zavřít mysl před vším, co by mohlo otřást vaším záměrem, zamlžit vaši vizi nebo zničit vaši víru.
 • Abyste mohli obdržet to, co chcete, až situace nastane, musíte jednat s lidmi a věcmi NYNÍ ve svém současném prostředí.
 • S vírou a záměrem musíte dělat všechno, co každý den může být uděláno. A každou jednotlivou věc      musíte dělat účinným způsobem. Všem lidem musíte dát větší užitkovou hodnotu, než za jakou vám zaplatí, takže každý obchod učiní život bohatší. Musíte si držet myšlenky růstu tak, že si růst uvědomí  všichni, kdo s vámi přijdou do styku.

Budete-li se řídit výše uvedenými pokyny, určitě zbohatnete a bohatství, které získáte, bude ve stejném poměru, do jaké míry budete mít:

 •  jasnou vizi,
 • pevný záměr,
 • stálou víru
 •  a hlubokou vděčnost. 

Jak přenést myšlenku do tvořící podstaty? 

Musí se jednat o harmonický vztah - nejúčinnější je VDĚČNOST. Mnoho lidí je chudých právě proto, že postrádají vděčnost. Vděčnost vyjadřuje důvěru v tvořivé síly. Dodržovat ZÁKON VDĚČNOSTI JE NAPROSTO NEZBYTNÉ.

Úkolč.1: Musíte mít jasný obraz dříve, než ho můžete předat. Mnoho lidí neuspěje, protože sami mají jen neurčitý, zamlžený koncept toho, co chtějí udělat, mít nebo čím by se chtěli stát. Nestačí mít všeobecnou touhu po bohatství, se "kterým můžete konat dobro". Takovou představu mají všichni. Nestačí si přát cestovat, žít
bohatěji, atp. To je stejné, jako kdybychom poslali telegram a nesrovnali písmenka - musíte poslat souvislou větu, která něco znamená. Musíte být specifičtí a konkrétní. Pokud v podstatě opravdu netoužíte být bohatými, nejste schopni proměnit svůj cíl ve "střelku" kompasu, a nemá ani cenu řídit se pokyny v této knížce. Metody popsané v této knížce jsou určeny pro lidi, jejichž touha po bohatství je tak silná, že dokáže překonat mentální lenost a lásku k pohodlí a dokáže je uvést v činnost...Čím jasnější a konkrétnější je vaše představa a čím více o ní meditujete a přemýšlíte o všech jejích krásných detailech, tím bude silnější vaše touha.... a čím je vaše touha silnější, tím lehčeji udržíte svou mysl soustředěnou na obraz toho, co chcete.

Úkolč.2: Zbavit se staré představy a všech mýtů kolem peněz a bohatství. Všichni mají právo na hojnost, vybrat si chudobu místo hojnosti je hloupost. Takže nezdráhejte se a žádejte velkou měrou. Tohle je pro většinu lidí obtížné. Uchovávají v sobě cosi ze staré myšlenky, že chudoba a sebeobětování Boha těší... lidé na této myšlence lpí tolik, že se stydí požádat o bohatství. Snaží se nechtít více, než je jejich nejskromnější potřeba, jenom tolik, aby se cítili trochu pohodlně. Dovolit mysli, aby dlela v podřadném, znamená stát se podřadným a obklopit se podřadnými věcmi. Na druhé straně - soustředit pozornost na nejlepší věci znamená obklopit se nejlepším a stát se nejlepším.  TVOŘIVÁ SÍLA V NÁS UDÉLÁ TO, ČEMU VĚNUJEME SVOJI POZORNOST. Vděčná mysl je neustále soustředěna na nejlepší...

Úkolč. 3: Za vaší jasnou VIZÍ musí být ZÁMĚR ji uskutečnit a za tímto záměrem musí být VÍRA (přesvědčení), že ta věc je "na dosah" a že se jí musíte jen zmocnit.... Jakmile jste zformulovali svoji vizi, z celé záležitosti se stává PŘIJÍMÁNÍ. Musíte v duchu přijímat to, oč jste požádali. V mentálním domě žijte tak dlouho, dokud se neprojeví "fyzicky". V duchu si užívejte věcí, které chcete. Dívejte se na věci, které chcete, jako kdybyste je
již měli. Rozdíl mezi planým snílkem a "vědeckým" snílkem je tom, že ten první postrádá záměr svoji vizi uskutečnit. Nemusíte žádat opakovaně každý den.  Přenesení do "úrodné půdy"  nečiníte proudem slov, ale tak, že se držíte VIZE s neochvějným ZÁMĚREM a s pevnou VÍROU, že toho dosáhnete. Odpověď na vaši žádost nepřijde podle vašich slov, ale podle vaší víry, když jednáte. Je  nezbytné skloubit mentální a osobní jednání.

Myšlenka je tvořivá nebo-li hnací síla, která uvede tvořivou sílu do pohybu. Nelze však spoléhat na samotnou myšlenku a nevěnovat pozornost OSOBNÍMU JEDNÁNÍ.


Vaším úkolem není, abyste řídili nebo dohlíželi na tvořivý proces. Jediné, co musíte udělat, je

1.      držet se své vize a záměru,

2.      udržovat si svou víru a vděčnost

3.      ...  a jednat "jistým způsobem" tak, abyste byli schopni přijmout, co je vaše, když to k vám přijde, a abyste se  mohli setkat s věcmi, které máte na mysli, a umístit je na správné místo jakmile přijdou.

Toto je kritický bod ve způsobu, jak zbohatnout vědecky: MYŠLENKA A OSOBNÍ JEDNÁNÍ SE MUSÍ NAVZÁJEM DOPLŇOVAT.

Lidé velmi často neuspějí právě v tomto okamžiku, neboť oddělují mentální sílu od osobního jednání. Používají sílu mysli na jednom místě a v určité době a jednají jinak na jiném místě a v jinou dobu. Vložte celou svou mysl do jednání v současnosti - v současnosti se nezabývejte přemýšlením, jak nejlépe vyřešit nouzové situace. Věřte ve svoji schopnost utkat se s jakoukoli nouzovou situací. Nečekejte na změnu prostředí než začnete jednat -
změňte prostředí svými činy.

Shrnutí:

Myšlením dáváte do pohybu tvořivé síly. Vaším úkolem není tyto síly řídit, vaším úkolem je držet se své vize a záměru, udržovat svoji víru a vděčnost, jednat "jistým" způsobem v souladu  se svojí vizí a záměrem a vírou, tak,  abyste byli schopni onu věc, kterou chcete, přijmout. Je třeba udělat každý den něco účinným způsobem a ne se "ztrhat". Je třeba naslouchat svému vnitřnímu rádci a skloubit mentální i osobní jednání dohromady. Jedno bez druhého je neúčinné.

Nejčastější chyby:

 • Myslíte na to, co nechcete
 • Nevíte přesně, co chcete. Vaše vize je rozmlžená nebo příliš obecná.
 • Vaše cíle jsou tak nezajímavé, že nejste schopni překonat svoji lenost a pro jejich naplnění něco      udělat.
 • Myslíte na to, co chcete, v duchu vše prožíváte a za vše předem děkujete - ale nic pro naplnění      neděláte. Jen sníte bez záměru svého snu dosáhnout.
 • Myslíte na to, co chcete, v duchu vše prožíváte a za vše předem děkujete - ale jednáte v rozporu. Nebo  jednáte unáhleně  či se strachem nebo s pochybami, připouštíte si starosti...
 • Myslíte správně a i jednáte v souladu se svojí vizí  - ale jednáte neúčinným způsobem.
 • Myslíte správně, jednáte správně, tj. děláte věci účinným způsobem - ale málo.
 • Myslíte správně, jednáte správně, tj. děláte věci účinným způsobem - ale příliš brzy se vzdáte.